PROJECTE ÒLIBA

Objectiu

Avaluar l’estat de la població d’òlibes (Tyto alba) al Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà i aplicar mesures correctores per millorar-la.

Resum del projecte

Des de fa un temps, s’han anat publicant estudis que alerten de la regressió de les poblacions d’òlibes (Tyto alba) de forma global en llocs on històricament hi havien estat molt presents. Dins d’aquesta tendència, el territori català no n’és una excepció, com es 
pot veure en estudis a Osona i a la Plana de Vic, per exemple, on les rapinyaires nocturnes es veuen afectades cada cop més per amenaces com l’atropellament o la desaparició de l’hàbitat i de zones on criar.
Donada la importància d’aquestes aus en els ecosistemes agrícoles i l’interès globalitzat sobre el tema, es va creure molt necessari iniciar un projecte que permetés estudiar i avaluar quin era el grau d’amenaça d’aquestes aus al Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà i fins a quin punt havia disminuït la població d’òlibes en aquesta zona.

Començat a posar en pràctica la primavera del 2013, el Projecte Òliba incorpora un nou aspecte. El porten a terme estudiants de biologia de la Universitat de Girona, que en concepte de pràctiques o de treball de final de grau, completen la seva formació in-situ i en un projecte viu.

Per a realitzar-lo, el Projecte s’estructura en diferents fases, algunes ja acabades, d’altres en execució, i algunes encara per començar.

En primer lloc, durant l’estiu del 2013 es va començar a fer un inventari de totes les edificacions del Parc Natural, donat que majoritàriament l’òliba prefereix habitar i reproduir-se en construccions artificials de zones agrícoles. Analitzades 72 edificacions, en només 5 s’ha localitzat un niu, dels que només en 3 s’ha confirmat que hi hagi criat una parella durant el 2014. A més, del total de llocs, en 25 no hi havia òlibes de de feia almenys 1 any, tot i que hi havia indicis com excrements, o la persona propietària ens informava que no n’havia vist recentment. Això confirma una reducció de la població.

Afegir que per difícil accés o per no tenir el permís del propietari, 5 edificacions no s’han pogut analitzar al complet, pel que la presència d’òlibes en aquell lloc concret és incerta.

Total d’edificacionsSense indicisIndicis acualsIndicis antics (> 1 any)Incert
722319255


En segon lloc, amb aquesta informació es van començar a construir caixes niu per col•locar-les en els llocs més potencials. Des de l’hivern del 2013, s’han penjat un total de 21 caixes niu. En el seguiment posterior que se n’ha fet durant el 2014, no s’hi ha trobat cap posta, però s’han trobat indicis (excrements i egagròpiles) dins de 17 de les caixes (un 80%), fet que demostra que han tingut una bona acceptació i que les utilitzen com a punts habituals de repòs. 

Actualment s’esta duent a terme el seguiment de les parelles i de la reproducció, l’estudi de les preferències d’ocupació de caixes niu i característiques del comportament, l’estudi de l’alimentació i no menys important, s’està realitzant una àmplia tasca de conscienciació a les persones de la zona.

Memòria del projecte

En tràmit. Per a més informació, podeu contactar amb nosaltres a través del correu electrònic projecteoliba.apnae@gmail.com

El passat 12, 13 i 14 d’octubre de 2018 els voluntaris del projecte Òliba van presentar el pòster del #projecteòliba al 1r Congrés d’Ornitologia de Terres de Parla Catalana (COTPC), al Museu de Ciències Naturals de Barcelona.

Els amics del projecte òliba del Baix Empordà ens demanen col·laboració per aconseguir caixes niu. A continuació tota la informació al pdf.