MISSIÓ, VISIÓ I VALORS

L1080173
Foto: Joan Morales

🎯 Missió

Promoure activitats per a la millor conservació dels paisatges, elements i sistemes naturals dels Aiguamolls de l’Empordà i de la natura en general.

Vetllar perquè els objectius de l’educació ambiental s’estenguin a tots els visitants o usuaris del Parc i zones properes de la comarca.

Informar a la societat en general sobre les novetats i aspectes interessants del Parc i les zones humides en general.

Col·laborar amb el Parc Natural en aquells aspectes organitzatius que es requereixin.

(Art. 3 dels estatuts de l’APNAE)

💡 Visió

Col·laborar i proposar actuacions per a que el Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà es consolidi com a espai natural on la Natura pot trobar les màximes garanties per a oferir-se en tota la seva potencialitat.

Promoure el coneixement del Parc i les seves actuacions entre la ciutadania, fent especial atenció als infants i joves de les escoles i grups d’esplai, així com als ciutadans de les poblacions més properes al Parc.

Vetllar per a que tot l’Empordà s’entengui i es visqui com una comarca on la natura i els humans, que també són natura, poden conviure en una complicitat productiva i equilibrada.

La gestió del Parc és prou complexa com per a que entitats com l’APNAE puguin aportar col·laboracions en diferents aspectes de la mateixa, sempre amb la finalitat d’optimitzar els seus recursos i oferir als usuaris i visitants del Parc les millors eines per gaudir-ne.

Foto: Cristina Fernández
projecte_oliba
Foto: Gerard Carbonell

♻️ Valors

L’APNAE és una entitat que va néixer i vol consolidar-se com a eina per a la promoció de la conservació de les àrees naturals del Parc i la difusió mitjançant l’educació ambiental.

La difusió i la promoció del Parc Natural entre la població en general garanteix la necessària sensibilització i la complicitat que se’n deriva.

L’agricultura i la ramaderia ecològiques han de ser promogudes al Parc i a la comarca empordanesa.

L’entorn del Parc amb equipaments agropecuaris i equipaments turístics poden desenvolupar-se de manera equilibrada generant valors positius a ambdues bandes (“win win”).